Ráiteas polasaí maidir le mionteagasc a thabhairt d'Abhcóide

Tugann an tArd-Aighne mionteagasc d'abhócidí le comhairle dlí a thabhairt agus láithreas a dhéanamh thar ceann páirtithe Stáit i ndlíthíocht.

Tá an tArd-Aighne faoi réir fhorálacha alt 7 den Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974, a dhéanann foráil do:

"Cinnteoidh an tArd-Aighne go ndáanfar na habhcóidí a áiritheoidh sé ina cháil oifigiúil chun gníomhú nó comhairle a thabhairt thar a cheann nó thar ceann aon duine eile a roghnú, as líon na n-abhcóidí sin a mbeidh curtha in iúl acu go bhfuil siad toilteanach gníomhú nó comhairle a thabhairt amhlaídh, i slí go ndéanfar, i dtuairim an Ard-Aighne, na háirithíochtaí sin a dháileadh go cóir cothrom orthu, bliain in aghaidh bliana, ag féachaint dá n-oiriúnacht maidir le haon áirithíocht áirithe, do leas an phobail agus do dháileadh áirithíochtaí faoi fho-alt (2) den alt seo"

Cuireann Acht na dTeangacha Oifigiúl 2003 comaoin ar an Stát, agus é ina pháirtí do imeachtaí sibhialta os comhair na cúirte, chun an teanga oifigiúil a úsáid a bhfuil roghnaithe ag an bpáirtí eile

Tugann an tArd-Aighne cuireadh d'abhcóide; atá toilteanach mionteagasc a fháil uaidh a sonraí a sheoladh isteach ag baint úsáide as Foirm Iarratais chun Abhcóide a Ainmniú. Is é an polasaí atá ag an Ard-Aighne ná mionteagasc a dháileadh i measc líon mór abhcóidí. Tugtar mionteagaisc d'abhcóidí bunaithe ar riachtanais alt 7 den Acht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974.

Measfaidh an tArd-Aighne na foirmeacha uile a chuirtear isteach gach bliain ag féachaint d'fhorálacha alt 7 d'Acht 1974. Ní chinntíonn a bheith toilteanach glacadh le mionteagasc, ann féin, cuimsiú ar phainéal an Ard-Aighne nó ní chinntíonn sé go mbeidh na habhcóidí á mhionteagasc ag an Ard-Aighne.

Déanfaidh an tArd-Aighne athbhreithniú ar na painéil agus liosta na n-abhcóidí atá le mionteagasc gach bliain. Tá fáilte roimh abhcóidí foirmeacha nuashonraithe a thabhairt don Oifig á am go ham, d'fhonn cabhrá leis an Oifig abhcóidí a aithint a bhfuil an leibhéal scile agus taithí acu a theastaíonn uainn.

Roimh an athbhreithniú bliantúil ar na painéil rachaidh an tArd-Aighne i gcomhairle leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ag féachaint dá d(h)áileadh mionteagasc.

an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ag féachaint dá d(h)áileadh mionteagasc.
Nuair is mian le habhcóide, ar chúiseanna máithreachais/atharthachta/uchtvla, nó ar chúiseanna pearsanta eile, sos a ghlacadh ó mhionteagaisc a fháil, ba chóir dó an méid sin a chur in iúl d'oifig phríobhvideach an Ard-Aighne i scríbhinn, chomh maith leis an dáta a mbeidh sé in ann atosú ar an obair. Tabharfar gach tacaíocht d'abhcóidí ina leith sin.

Agus a oibleagáid do leas an phobail á chomhall, cuireann an tArd-Aighne na nithe seo a leanas san áireamh:

Caighdeán na Seirbhíse

Ní mór d'abhcóidí a bhfuil treoir faighte acu ón Ard-Aighne obair a bhfuil tábhacht phoiblí ag baint leis a dhéanamh. D'fhéadfadh toradh na dlíthíochta Stáit tionchar ollmhór a bheith aige ar an maitheas poiblí agus ar an gcáiníocóir. Dá bhrí sin, éilíonn leas an phobail go dtugtar mionteagasc d'abhcóidí ar ardchaighdeán agus go bhfuil na scileanna agus an taithí ar féidir le habhcóide aonair a chur ar fáil feiliúnach don mhionteagasc.

Neamh-Idirdhealú

Tugann an tArd-Aighne mionteagasc d'abhcóidí gan aird a thabhairt ar inscne, claonadh gnéasach, cine, míchumas, aois, creideamh, stádas pósta/teaghlaigh nó ballraíocht den Lucht Siúil.

Seirbhís Speisialach

I réimsí áirithe den obair, éilíonn leas an phobail ardleibhéal speisialtóireachta ó na habhcóidí agus na comhairleoirí atá ag gníomhú ar son an Stáit.

Dá réir sin, chun treoir a sholáthar agus abhcóide á aimmniu, tá painéil abhcóidí forbartha ag an Ard-Aighne do réimsí áirithe de chleachtas Stáit. Tá saineolas ag abhcóidí ar na painéil seo cheana féin nó gheobhaidh said saineolas sa réimse cuí den chleachtas. Ba cheart d'abhcóidí ar mian leo a bheith ar phainéal nó painéil ar leith, nuair a chuireann siad in iúl go bhfuil said toilteanach mionteagasc a fháil, a scileanna agus taithí chuí a chur in iúl. Fiú má tá abhcóide ar phainéal, ní féider talamh slán a dhéanamh de go dtabharfar mionteagasc dó.

Liosta na bPainéal Comhairle.

Luach ar Airgead

Is é an polasaí atá ag an Ard-Aighne maidir le habhcóidí a mhionteagasc a chinntiú go bhfuil abhcóidí á mhionteagasc a chuirfidh seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil agus a chuirfidh luach ar airgead ar fáil.