OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Maidir le hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit

Tá an Príomh-Aturnae Stáit, Maria Browne, ina ceann ar Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit (OPAS). Tá breis is 250 ball foirne in OPAS a oibríonn i róil dlí agus riaracháin sna sé Rannóg de chuid na hOifige: Dlí Riaracháin, Comhairleach, Dlíthíocht Bhunreachtúil agus Stáit, Réadmhaoin Stáit agus Seirbhísí Corparáideacha. Tá oifigí OPAS suite ar Sráid na gCaorach agus ar Lána na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 8.

Is é misean OPAS an caighdeán is airde seirbhísí gairmiúla dlí a sholáthar do Ranna agus d’Oifigí Rialtais, ar an tslí is eacnamaíche agus is éifeachtúla agus is féidir.

Bunaíodh Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit go foirmiúil faoin Acht Airí agus Rúnaithe 1924 agus is comhchuid í d’Oifig an Ard-Aighne.

Ról agus Feidhmeanna OPAS

Gníomhaíonn an Príomh-Aturnae Stáit mar Aturnae d’Éirinn, don Ard-Aighne, do Ranna agus Oifigí Stáit agus do Ghníomhaireachtaí Stáit. Soláthraíonn OPAS seirbhísí dlíthíochta, comhairleacha agus tíolactha dá cliaint Rialtais. I measc na bhfreagrachtaí atá aici:

Barr

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann