OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Foilseacháin OPAS

 

Tuarascáil ar Bhearna Pá Inscne (2023) PDF
Tuarascáil Bearna Pá Inscne CSSO foilsithe faoin Acht um Fhaisnéis ar Bhearna Pá Inscne 2021.


Tuarascáil Bhliantúil 2022 PDF
Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ard-Aighne don bhliain 2022, lena gcorpraítear An Tríú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le Cur Chun Feidhme an Ráitis Straitéise 2020–2023.


Ráiteas Straitéise 2023-2026 PDF
Ráiteas Straitéise Oifig an Ard-Aighne lena n-áirítear Ráiteas Straitéise Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit don tréimhse 2023-2026.


Tuarascáil ar Bhearna Pá Inscne (2022) PDF
Tuarascáil Bearna Pá Inscne CSSO foilsithe faoin Acht um Fhaisnéis ar Bhearna Pá Inscne 2021.


Creat Rialachais (2022) PDF
Is é is aidhm leis an gCreat Rialachais seo achoimre shoiléir chuimsitheach a chur ar fáil de phríomhghnéithe an rialachais chorparáidigh san Oifig.


Scéim Foilseacháin Saorála Faisnéise Link
Scéim Foilseacháin Oifig an Ard-Aighne a ullmhaíodh faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Chun críocha SF, caitear le OAA agus OPAS mar eagraíocht amháin.


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: Scéim 2020-2023 PDF
Scéim Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 don tréimhse 2020-2023.

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann