OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

 

Saoráil Faisnéise

Is comhlachtaí poiblí iad Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit chun críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach gclúdaítear faoin Acht taifid a chruthaíonn na hOifigí ná atá i seilbh na nOifigí, seachas taifid a bhaineann le riarachán ginearálta na nOifigí, faoi Alt 42 den Acht.

Tá rochtain ag an bpobal ar thaifid a bhaineann le riarachán ginearálta Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit mar sin, ach níl rochtain acu ar aon taifid eile.

Chun críocha SF, caitear le OAA agus OPAS mar eagraíocht amháin. Tá Scéim Foilsithe na nOifigí, a ullmhaíodh faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, ar fáil ar shuíomh gréasáin Oifig an Ard-Aighne.

 

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann