OIFIG PHRÍOMH-ATURNAE an STÁIT

Méid an Téacs :

Liocadh | NÍOS MÓ

 

Foilseacháin OPAS

Tuarascáil Bhliantúil 2017 PDF
Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ard-Aighne don bhliain 2017, lena gcorpraítear An Chéid Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn maidir le Cur Chun Feidhme an Ráitis Straitéise 2016–2019.


Ráiteas Straitéise 2016-2019 PDF
Ráiteas Straitéise Oifig an Ard-Aighne lena n-áirítear Ráiteas Straitéise Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit don tréimhse 2016-2019.


Creat Rialachais (2018) PDF
Is é is aidhm leis an gCreat Rialachais seo achoimre shoiléir chuimsitheach a chur ar fáil de phríomhghnéithe an rialachais chorparáidigh san Oifig.


Scéim Foilseacháin Saorála Faisnéise Link
Scéim Foilseacháin Oifig an Ard-Aighne a ullmhaíodh faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Chun críocha SF, caitear le OAA agus OPAS mar eagraíocht amháin.


Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: Scéim 2015-2018 PDF
Scéim Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 don tréimhse 2015-2018.

Oifig Phríomh-Aturnae an Stáit, Teach Osmond, Sráid na gCaorach Bheag, Baile Átha Cliath D08 V8C5, Éire
Fón: (+353 1) 417 6100
Facs: (+353 1) 417 6299
Ríomhphost: eolas@csso.gov.ie
http://www.csso.ie

© Rialtas na hÉireann